menu button
سبد خرید شما
تست روانشناسی

تست های روان شناسی برای تعیین مولفه های اصلی مشکلات روانی، شناخت شخصیت و رفتار و... کاربرد دارند. تست روان شناسی فرایندی است که در شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت شخص به او کمک می کند.

چقدر خودتان را می‌شناسید؟

چقدر خودتان را می‌شناسید؟

خودشناسی

شروع آزمون
چقدر تفاوت‌های جنسیتی  را باور دارید؟

چقدر تفاوت‌های جنسیتی را باور دارید؟

خودشناسی

شروع آزمون
آیا شما خویشتن‌دار هستید؟

آیا شما خویشتن‌دار هستید؟

خودشناسی

شروع آزمون
چقدر در روابط اجتماعی و دوستی خود موفق هستید؟

چقدر در روابط اجتماعی و دوستی خود موفق هستید؟

خودشناسی

شروع آزمون
درون‌گرا هستید یا برون‌گرا؟

درون‌گرا هستید یا برون‌گرا؟

خودشناسی

شروع آزمون
چقدر حسادت می‌کنید؟

چقدر حسادت می‌کنید؟

خودشناسی

شروع آزمون
چقدر هيجان‌طلب هستيد؟

چقدر هيجان‌طلب هستيد؟

خودشناسی

شروع آزمون
آیا می‌توانید اعتماد کنید و عاشق شوید؟

آیا می‌توانید اعتماد کنید و عاشق شوید؟

خودشناسی

شروع آزمون
آیا می‌‌توانید علائم زبان بدن را بخوانید؟

آیا می‌‌توانید علائم زبان بدن را بخوانید؟

خودشناسی

شروع آزمون
چقدر با دیگران همدردی می‌کنید؟

چقدر با دیگران همدردی می‌کنید؟

خودشناسی

شروع آزمون
آیا شروط یک ازدواج موفق را می‌شناسید؟

آیا شروط یک ازدواج موفق را می‌شناسید؟

خانواده

شروع آزمون
آيا زود از كوره در می‌رويد؟

آيا زود از كوره در می‌رويد؟

خودشناسی

شروع آزمون
چقدر مضطرب هستید؟

چقدر مضطرب هستید؟

خودشناسی

شروع آزمون
قوه تخیل شما تا کجا پرواز می‌کند؟

قوه تخیل شما تا کجا پرواز می‌کند؟

خودشناسی

شروع آزمون
تا نقطه انفجار چقدر فاصله دارید؟

تا نقطه انفجار چقدر فاصله دارید؟

خودشناسی

شروع آزمون
چگونه موقعیت‌های دشوار را اداره می‌کنید؟

چگونه موقعیت‌های دشوار را اداره می‌کنید؟

خودشناسی

شروع آزمون
footer background