menu button
سبد خرید شما

PDF

نسخه پي دي اف شماره 432

نسخه پي دي اف شماره 432

بخش ويژه: چرا به عقب برنمي گرديم؟

بخش زندگي: قضاوت کردن، کنترلگري نوجوانان، فنون مذاکره در خانواده و پرهيز از مجادله، مواجهه با ترس در زندگي و راه مقابله با آن و ...

 بخش نوجوان: به آزادي و مسئوليت‌‌پذيري و ادراک درست پرداخته و به سوالات تعدادي از نوجوانان  پاسخ داده شده است.

بخش کار:  روزهاي پرفرازونشيب نستله، کسب و کار نسل z يا همان دهه هشتادي‌ها، راه‌هاي حفظ مشتري در شرايط سخت اقتصادي و...

بخش پلاس:  تفکر سيستماتيک، درس‌هاي هر درد و تراژدي براي زندگي، اخبار روان شناسي روز دنيا و ...

footer background