تمام مطالب برچسب : خانه داری
کارهای سبک خانه و جوان ماندن مغز

کارهای سبک خانه و جوان ماندن مغز

  نتیجه یک پژوهش منتشر شده در سایت گاردین نشان می‌دهد که کارهای خانه می‌تواند به جوان ماندن مغز کمک خواهد کرد. این پژوهش توصیه‌ی پزشکان انگلیسی و آمریکایی را که می‌گویند حتی کمترین میزان فعالیت فیزیکی و ورزش–یک یا دو دقیقه و هر زمان که مقدور بود–برای سلامتی مفید است، تایید می‌کند و ضمناً در نقطه‌ی مقابل دیدگاهی قرار دارد که می‌گوید، برای برخورداری از مزیت‌های ورزش حتما می‌بایست تا آستانه‌ی مشخصی ورزش کرد. نیکول اسپارتارنو، نویسنده‌ی اول این مطالعه از دانشگاه بوستون، می‌گوید: «مطالعات ما مزیت فعالیت‌های فیزیکی سخت یا متوسط را نفی نمی‌کند. این مطالعه فقط شاهد دیگری است برای آن بخش از علم که می‌گوید سبک‌ترین فعالیت‌های فیزیکی هم می‌تواند برای فرد، به خصوص برای عملکرد […]