تمام مطالب برچسب : احساس من
هشت نکته برای هر روز شما

هشت نکته برای هر روز شما

هشت نکته برای هر روز شما ۱ درون من Everything I need to know is inside me! هر چه که باید بدانم درون من است!     ۲ احساس من Why limit yourself? I feel like I can do anything! چرا خودت را محدود می‌کنی؟ من که احساس می‌کنم از پس هر کاری برمی‌آیم!     ۳ تصمیم‌های من I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions! من نتیجه شرایطم نیستم. بلکه نتیجه تصمیم‌هایم هستم!     ۴ واکنش من I don’t always react, but I always notice! من همیشه واکنش نشان نمی‌دهم ولی همیشه حواسم هست!     ۵ قدرت من My strength came from lifting myself up when I was knocked […]