مواجهه با اخبار بد و ناگوار

در مواجهه با اخبار تلخ و رویدادهای ناگوار چه باید بکنیم؟

ما در برابر اخبار تلخ این روزها روزهای سخت و رویدادهای ناگوار قدمتی به اندازه کل تاریخ زیست بشر دارند، اما گاهی شرایطی پدید می‌آید که ...

ادامه مطلب

رابطه پول و ازدواج

پول خوشبختی نمی‌آورد، اما حرف اول را می‌زند

تاثیر شرایط مالی بر انتخاب شریک عاطفی جنسی در ساختاری با عنوان ازدواج جمله «پول خوشبختی نمی‌آورد» را بارها از زبان اطرافیانمان شنیده‌ا...

ادامه مطلب

سلبریتی

سلبریتی ‌ها ساخته‌ نگاه هواردان هستند!

ولع دیده‌شدن از یک سو و عطش دانستن اطلاعات خصوصی افراد مشهور از سوی دیگر، دو سر یک پدیده اجتماعی به نام فرهنگ شهرت را شکل داده‌اند. برا...

ادامه مطلب