مجله الکترونیکی شماره 1 موفقیت

یاران صمیمی موفقیت

شروع سال 99 بسیار عجیب و متفاوت بود و ما مجبور شدیم با در خانه ماندن، به آنچه داشتیم و نسبت به آن ناسپاس بودیم، توجه کنیم و بیندیشیم تا شاید فرصتی برای زیستی زیباتر پیدا شود.

در ضمن در این دوره بسیاری از اشخاص و مشاغل متوجه توانمندی‌ها یا نقاط ضعف خود در انجام بعضی امور شدند و حتی این مسئله پرده از قدرت یا عدم قدرت و توانایی مدیریت‌ها در کل دنیا برداشت.

در هر حال، ما هم تصمیم گرفتیم بر مبنای اعتقاد همیشگی موفقیت در راستای عمل به وظیفه اجتماعی، رسالت خود را انجام داده و در شرایط فعلی، شماره اردیبهشت ماه مجله موفقیت را در دو بخش زندگی و کار با دو طراحی متفاوت که هم قابل‌استفاده در گوشی تلفن همراه است و هم امکان استفاده از آن در یارانه‌های شخصی وجود دارد، به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان کنیم.

امیدواریم با پشت سر گذاشتن این وضعیت، حال دل دنیا، کشور و مردمانمان هر روز بهتر و بهتر شود.