زندگی

دلبستگی چیست؟

ما انسانیم و برای زندگی کردن و بقا نیاز به برقراری ارتباط با خود و دیگران داریم. ما برای داشتن خانواده، ،شغل، دوست، عشق، تولید مثل، ادامه حیات و …ضروری است تا ارتباط برقرار کنیم. روابط خانوادگی و دوستانه از رضایت بخش‌ترین روابط است. برقراری این روابط توسط یک پیوند عاطفی ایجاد می‌شود که به آن دل‌بستگی می‌گویند. این دل‌بستگی در اشکال مختلفی چون عشاق، والدین و فرزندان، معلمی و شاگردی، استاد و دانشجو، مربی و ورزشکار و… می‌تواند باشد.

دل‌بستگی یک پیوند عاطفی

بله، دلبستگی یک پیوند عاطفی خاص است که مواردی چون مراقبت، تبادل و لذت را شامل می‌شود. اصل و ریشه این مفهوم برگرفته‌های از نظریه‌های عشق فروید است. نام جان بالبی یا بولبی پژوهشگری بود که به طور تخصصی بر این مفهوم کار کرد. او را پدر نظریه دلبستگی می‌دانند.

آیا دل‌بستگی یک نیاز است؟

جان بالبی روانشناسی که به طور تخصصی در این زمینه پژوهش انجام داده و نظریه دلبستگی را بیان کرده است که در آن، تعریف وجود دلسبتگی را این گونه شرح می‌دهد: نیاز ما به دلبستگی به علت احساس امنیتی که به وجود می‌آورد، هست و دل‌بستگی را در کتابش به عنوان “یک پایگاه امن” تلقی می‌کند. از نگاه وی “ارتباط روانی پایدار بین انسان‌ها”است.

مراحل دلبستگی از دوره نوزادی

دو محقق با نام هایرودولف شفر و پگی امرسون در انجام تحقیقی بر 60 نوزاد مراحل و انواع دلبستگی که در نوزادان شکل می‌گیرد را مورد بررسی قرار دادند و مراحل این تحقیق ابتدا هر یک ماه یکبار در سال اول زندگی نوزادان و سپس بعد از 18 ماهگی کودک بر دل‌بستگی آنان نظارت داشتند بر طبق این پژوهش مراحل شکل‌گیری دل‌بستگی را در 4 مرحله تعریف شده است.

_ مرحله‌ی پیش دل‌بستگی

از هنگام تولد نوزاد تا 3 ماهگی‌اش، به هیچ صورتی نوزاد به مراقب خود دل‌بستگی نشان نمی‌دهد. بلکه نشانه‌هایی از نوزاد مانند نق زدن، گریه و یا خندیدن به شیوه طبیعی باعث جلب توجه مراقبش شده و به دنبال آن واکنش‌های مثبت کودک، مراقب را به بودن در کنار خویش و مراقبت تشویق می‌کند.

_ مرحله‌ی دل‌بستگی نامتمایز

پس از گذشت حدوداً 6 هفته به مرور نوزاد نشانه‌هایی مبنی بر این که ترجیح می‌دهد چه کسی مراقب اولیه و ثانویه او باشد از خود بروز می‌دهد. نوزاد در این مرحله از فردی که مراقب و نزدیک اوست حس امنیت و اعتماد پیدا می‌کند. با نزدیک شدن به 7 ماهگی قدرت تشخیص افراد آشنا و ناآشنا در وی ایجاد شده؛ اما هم‌چنان اولویت او به مراقبین اولیه و ثانویه بوده و ارتباط بهتری با آنان برقرار می‌کند.

– مرحله‌ی دل‌بستگی متمایز

از 7 ماهگی تا 11 ماهگی، نوع دل‌بستگی نوزادان قوی تر شده و تمایلات خود را برای دل‌بستگی به مراقب خاص بیشتر نشان میدهند. واکنش هایی از قبیل اعتراض به جدایی از مراقب اولیه و بی‌قراری نسبت به دیدن ناآشنایان و غربیه‌ها شروع می‌شود که به آن اضطراب غربیه هم می‌گویند.

_ مرحله‌ی دل‌بستگی چندگانه

در این مرحله یعنی حدوداً پس از 9 ماهگی کودک، دل‌بستگی‌های قوی عاطفی و چند‌گانه‌اش با دیگر مراقبین شکل می‌گیرد. این مراقبین عموماً افراد نزدیک به او مثل خواهر یا برادر، پدربزرگ و مادربزرگ و اقوام نزدیک در ارتباط هم‌چون خاله و عمو و … می‌باشد.

آیا نیاز دل‌بستگی در همه افراد یکسان است؟

میزان این نیاز هم مانند سایر نیازها در همه انسانها متفاوت است. چه بسا قابلیت‌ها و ظرفیت همه انسان‌ها به یک اندازه نیست. بنابراین هر یک به گونه‌ای متفاوت، روابط عاطفی برقرار می‌کنیم و شیوه‌ی مدیریت و استراتژی‌‌هایمان و حتی نحوه‌ی مراقبت و حفظ دل بستگی‌ها متفاوت است.

پدر و مادرها بخوانند: مقاله جامع نوجوان و نوجوانی

جان بالبی معتقد است بخش مهم تفاوت دل‌بستگی، بستگی به دوران کودکی و چگونگی تربیت و محیط رشد‌مان دارد. از این رو در نظریه دل‌بستگی خویش، شروع شکل گیری دل‌بستگی را از همان رابطه بین کودک و مادرش یا مراقب اولیه‌‌اش تعریف می‌کند. کیفیت این رابطه بر شخصیت و نگرش فرد به دنیا موثر است. از نگاه وی کودک با تکرار و تجربه  وابستگی‌ها به صورت دل‌بستگی “مدل‌های کارکردی درونی” نوعی بازنمایی‌های ذهنی نسبت به خود و دیگران را ایجاد می‌کند.

انواع سبک دل‌بستگی

توسعه و گسترش مفهوم دلبستگی مدیون روانشناس معروفی به نام ماری اینسورث است. او ابتدا بر سه سبک دلبستگی کار کرد و سپس به کمک دوست خود سبک چهارم را نیز تعریف کرد. سبک‌های دلبستگی سهم بسزایی در روند رشد مفهوم امروزی دلبستگی داشته است. این چهار سبک در عناوین A, B, C, D  دسته بندی می‌شود.

گروه A دلبستگی ناایمن اجتنابی

گروه B دلبستگی ایمن

گروه C دلبستگی نا ایمن دوسوگرا (مقاوم)

گروه D دلبستگی ناایمن آشفته (سازمان نیافته)

بیشتر بخوانید همه‌چیز درباره عزت نفس

جان بالبی و آینوورث با تحقیقاتی که بر روی مفاهیمی مانند عشق و تنهایی در بزرگسالان انجام دادند، متوجه شدند بسیاری از بزرگسالان در کودکی روابط مناسبی با والدین خود نداشته و بر مبنای آن سه سبک برای دلبستگی تعریف کردند که شامل دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن دوسوگرا بود. در سال 1970 تست سبک دلبستگی بزرگسالان بر اساس تحقیقات هازن و شاور و هم چنین کولینر و رید سبک ناایمن آشفته نیز به آن‌ها اضافه شد.

دل‌بستگی ایمن

دلبستگی ایمن همان احساس امنیت روانی است که غالباً در روابط نزدیک و عمیق خانوادگی دیده می‌شود. روابطی که بر مبنای آن فرد احساس امنیت دارد و حتی در بحران‌ها و شرایط سخت زندگی از این که افرادی در کنارش هستند احساس آرامش دارد و نیز می‌تواند بر مبنای این احساس با مشکلات، بهتر مواجه شود. احساس امنیتی که کودک در کنار مراقب خود دارد نوعی دل‌بستگی ایمن است. وجود مادر و مراقب، این امنیت خاطر را به او می‌دهد که مشکلی برایش به وجود نمی‌آید. پاسخ به نیازهای کودک از طرف مادر اگر به درستی و به جا انجام شود؛ دل‌بستگی حالت ایمن دارد. افراط و تفریط در رسیدگی به کودک و یا در احساساتی که اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند دلبستگی ایمن را تبدیل به انواع ناایمن می‌کند. حفظ اعتدال و داشتن رفتاری ثابت نسبت به کودک، حضور به موقع و عاطفی مادر منجر به دل‌بستگی ایمن می‌گردد.

دوران نوزادی حساس‌ترین دوره طبق آنچه در فوق بیان شد برای ایجاد این نوع دلبستگی است. در سنین بالاتر این نوع دلبستگی تکمیل و تایید می‌شود. این نوع دلبستگی اگر به طور صحیح در کودک پایه‌ریزی شود؛ زمینه‌ساز رشد و تعالی او در دوران‌های بعدی زندگی خواهد شد. افرادی که این دل‌بستگی در آن‌ها به صورت صحیح نهادینه شده باشد؛ از عزت‌نفس بالایی برخوردار شده و نسبت به افراد و پدیده‌ها نگرش مثبتی دارند و در ارتباطات خود بر مبنای واقعیت عمل می‌کنند. از نظر آن‌ها همه انسان‌ها خوب و قابل اعتمادند؛ مگر آن که خلافش ثابت شود. این افراد تا زمانی که نسبت به واقعیت انکار ناپذیر منفی‌ای در مورد افراد مختلف واقف نشوند نسبت به آن‌ها بی‌اعتماد نخواهند شد. با افراد دیگر به راحتی ارتباط برقرار کرده و روابط صمیمی دارند. از روابط خود احساس رضایت و خشنودی می‌کنند. این افراد می‌توانند روابط بلندمدتی با دیگران برقرار کرده و به روابط خود بسیار متعهدند و نیز قادرند به راحتی هیجانات و احساسات خود را کنترل و مدیریت کنند. در تصمیم‌گیری بسیار صحیح رفتار کرده و به راحتی می‌توانند مسائل و مشکلات را حل کنند.

پانزده راهکار برای بهبود سبک زندگی

 

هوش هیجانی یا به عبارت دیگر EQ این افراد بالاست. از آنجایی که طبق بررسی دانشمندان ۸۰ درصد موفقیت‌ها به خاطر بالابودن هوش هیجانی است و هوش سنتی و یا همان IQ تنها ۲۰ درصد در کسب موفقیت فرد نقش دارد. بنابراین با توجه به رابطه دلبستگی ایمن و هوش هیجانی می‌توان نتیجه گرفت نوزادانی که دلبستگی ایمن را تجربه می‌کنند در آینده به افراد موفق‌تری تبدیل شده و برای جامعه خود فرد مفیدتری هستند؛ به همین دلیل رفتار مادر در دوران اول زندگی هر کودک، نقش بسیار اساسی و پررنگی در تعیین شخصیت کودک و موفقیت‌های دوران بزرگسالی او دارد.

دلبستگی ناایمن

این نوع دلبستگی در شرایطی ایجاد می‌شود که به طرق مختلف مادر نتواند نیازهای اولیه فرزندش را تامین کند این نوع دلبسنگی انواع مختلفی دارد که شامل دلبستگی ناایمن اجتنابی، دلبستگی نا‌ایمن دوسوگرا و دلبستگی ناایمن آشفته است. این تقسیم بندی بر مبنای این که مادر به چه صورت و چگونه نیازهای نوزادش را فراهم کند می‌باشد.

این نوع دلبستگی بر خلاف دلبستگی ایمن نوعی ناامنی روانی است که فرد احساس ترس و ناامنی روانی خود را به صورت های مختلف بروز می دهد در این نوع دلبستگی  توانایی فرد در  ارتباط برقرار کردن با دیگران بسیار کم  است. این افراد گاه گوشه گیر و گاه  بسیار نیازمند محبت هستند  و بر اساس نوع دلبستگی نا‌ایمن، نوع رفتارها و واکنش ها متفاوت است. داشتن روابط طولانی با فرد دیگر برای آنها بسیار مشکل است. قضاوت های نادرست، زورگویی،  بی اعتمادی به دیگران، عزت نفس پایین، تمایل به حلب توجه از هر طریق ممکن، از ویژگی های افراد دارای دلبستگی نا ایمن است. عدم توجه به نیازهای کودک توسط مادر و عدم حضور به موقع عاطفی از عوامل ایجاد این نوع دلبستگی است. که در ادامه به انواع آن می پردازیم.

دلبستگی نا ایمن اجتنابی

این نوع دلبستگی زمانی ایجاد می‌‌شود که مادر از نظر عاطفی نتواند به درستی احساس خود را نسبت به فرزندش ابراز دارد و از محبت کردن و مهر‌ورزیدن کافی به او غافل شود. این کودکان در مواقع حساس پاسخی برای نیازها و پریشانی هایشان از طرف والدین دریافت نمی‌کنند این افراد در بزرگسالی  نسبت به دیگران بی اعتماد می شوند و  فکر می کنند برای هیچ کس مهم نیستند این مسئله از کودکی به دلیل عدم توجه کافی والدین در آن‌ها شکل گرفته و همین امر منجر به گوشه گیری انزوا در بزرگسالی می‌شود. این افراد سعی دارند همواره به شکل مستقل رفتار و عمل کرده  و توانایی انجام کار گروهی در آن‌ها بسیار ضعیف است. این افراد شاید مستقل به نظر برسند و کمتر با دیگران ارتباط برقرار کنند و یا کمک بخواهند ولی باید دانست این رفتار ناشی از عزت نفس پایین و احساس ناامنی درونی است باید توجه داشت این نوع دلبستگی ممکن است در سنین بزرگسالی در اثر بروز حوادث ناگوار و یا بر اثر ابتلا به  انواع افسردگی و یا شکست های عشقی و عاطفی هم ایجاد شود. یعنی فرد ممکن است در کودکی  دلبستگی ایمن را تجربه کرده باشد ولی در بزرگسالی  به دلایل مختلف، دچار دلبستگی نا ایمن اجتنابی شود. این افراد خودخواه هستند و اگر کسی بخواهد به آنها نزدیک شود و یا کاری برایشان انجام دهد آن را به عنوان سوء استفاده و سوء نیت تلقی کرده و معمولاً همراهی و کمک  دیگران را پس می زنند.

 دل‌بستگی دو سوگرا

این نوع دلبستگی زمان ایجاد می‌شود که مادر در ارتباط با فرزندش رفتار غیر ثابتی داشته باشد گاه بسیار محبت کند و گاه چندان توجهی به او نداشته باشد. افرادی که این نوع دلبستگی را دارند بر خلاف نوع اجتنابی چندان مستقل نبوده و پیوسته برای انجام کارها به دیگران وابسته‌‌اند. این افراد دائماً به دنبال تایید و پذیرش توسط دیگران هستند افرادی مضطرب، حسود و انتقادگری بوده و برای موضوعات بیهوده و نه چندان مهم بحث و جدل راه می‌اندازند. این افراد نیاز شدیدی به دوست داشته شدن دارند و برای آن‌ حاضرند هر کاری انجام دهند؛ زیرا محبت لازم را در زمان حساسی از زندگی دریافت نکرده‌‌اند و در زمانی که نیاز چندانی نداشتند محبت و توجه بیش از اندازه دریافت کرده‌اند.

 

بیشتر بخوانید: تفاوت دلبستگی و ابستگی

دلبستگی نا ایمن آشفته

این نوع دلبستگی زمانی ایجاد می‌شود که نیازهای کودک توسط مادر نادیده گرفته شود و مادر چندان به نیازهای او اهمیت ندهد این کودکان رفتارهای مبهمی دارند گیج و مضطرب به نظر می رسند و اغلب دچار مشکل یادگیری هستند. سردرگمی، بروز رفتارهای عجیب و وجود تضاد و تناقض در روابط، از ویژگی های کودکان با دلبستگی آشفته می باشد. این افراد  خصوصیات افراد دلبسته اجتنابی و دو سو گرا را توئما با هم دارند. نیازهای شدید عاطفی داشته به طوریکه گاه جنبه های افراطی و بیمارگونه پیدا می‌کند. از طرفی ترس از طرد شدن و مورد تایید واقع نشدن باعث می شود که نتوانند روابط صمیمی ایجاد کنند.

آیا دلبستگی با وابستگی فرق دارد؟

هر دو مفهوم دلب‌ستگی و وابستگی در روابط عاطفی مطرح می‌شوند. در نظر عموم مردم شاید این دو واژه فقط مترادف باشند و تفاوت چندانی نداشته باشند؛ ولیکن نه تنها در معنا و مفهوم متفاوت‌اند؛ بلکه نوع رابطه و سطح آن، تعاریف و درجات متمایزی دارد. خیلی اوقات در روابط امروزی از واژه‌هایی چون عشق و دلبستگی و شیفتگی را به کار می‌بریم، بی آن که بدانیم هر کدام در واقعیت و عمل چه معنایی دارند و آیا اصلاً جایگاهی در روابط عشاق دارند یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید تفاوت و معانی آن را از یکدیگر تمیز دهیم تا در رابطه‌های مختلف نقش واژه‌ها معین شود.

در دوران کودکی و رشد هر دو حس دلبستگی و وابستگی در فرد ایجاد می‌شود. نحوه ایجاد دلبستگی در افراد مهم است اگر محیط رشد، ناامن و نامتعارف بوده باشد سبب اختلالات و مشکلاتی در این حس می‌گردد.

وابستگی نیز بستگی به درجه آن دارد اگر وابستگی شخص به نحوی باشد که جدایی برایش ناممکن شود بیشتر صورت چسبندگی به خود می‌گیرد. عموماً وابستگی به این شکل، نوعی ناامن و چسبیدگی به حساب می‌آید. سرچشمه وابستگی از سر نیاز است همان‌طور که کودک به وجود مادرش نیاز دارد. فردی که کاملاً وابسته شد وجود افراد مختلف در زندگی‌اش از جمله خانواده، دوستان، معشوقه و همسر به حدی مهم می‌شود که زندگی کردن بدون آ‌ن‌ها برایش غیر ممکن می‌شود. او هر روز با خود می‌اندیشد که اگر افرادی که به آ‌ن‌ها وابسته شده یک روز نباشند حس ناتوانی تمام وجودش را در بر می‌گیرد و مدام به اطرافیانشان متذکر می‌شوند که بدون آن‌ها نمی‌تواند زندگی کنند. این حس در تمام زندگی آنان سایه می‌گستراند. خوشحالی و خوشبختی‌شان را در گرو وجود افراد می‌بینند.

دلبستگی و وابستگی در روابط عاشقانه

وابستگی حس نامناسبی نیست! بلکه برای شروع و شکل‌گیری یک رابطه لازم است؛ ولیکن درجه این وابستگی زمانی که شکل نامعقول و غیر‌منطقی به خود بگیرد که صرفاً هیجانی ناپایدار باشد، دیگر حالت مطلوبی نخواهد داشت. در یک رابطه سالم و عاشقانه وابستگی‌ها به دلبستگی مبدل می‌شوند تا در ادامه به عشق پایدار و ایمن برسند. زمانی که دل‌بستگی و عاشقی تنها به نوع وابستگی محدود شود رابطه‌ی نامطلوبی است که جز حسرت و غبطه چیز دیگری در آن نخواهد بود.

وابستگی سالم و ناسالم در رابطه

در رابطه ناسالم حس وابستگی به حس دلبستگی تبدیل نمی‌شود. فرد وابسته مدام اضطراب، نگرانی، ترس و شادی و غم را به صورت هیجانی تجربه می‌کند. حس این افراد به گونه‌ای است که مفهوم آزادی را از دست می‌دهند و در عوض حس ناامنی را تجربه می‌کنند. زمانی که وابستگی یک طرفه بشود، رابطه‌ی ناسالمی است که فرد وابسته هر روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شده و کم‌کم ارزش وجودی کاهش می‌یابد و تا جایی که خود را کامل ناتوان می‌یابد و با توجه به داشتن حس از دست دادن به اصطلاح عشقش دست به کارهای نامعقولانه خواهد زد: برای مثال هر جور شده حتی به ازای تحقیر و کوچک شمرده شدن، سعی در نگه داشتن فرد مقابلش دارد. فرد وابسته از شخصیت خود دور می‌شود و همه تلاشش را می کند تا فرد مورد پسند طرف مقابلش شود، رفتار و معیارهایش را عوض می‌کند. او برای اطمینان از ماندگاری فرد مورد علاقه‌اش حاضر است خویش را قربانی کند. در حالی که اتفاق جالبی که بر طبق تجربیات و شواهد رخ می‌دهد با ایجاد این تغییرات ناگهانی و عوض شدن شخصیت موجب جدایی رابطه و ترک شدن از وی می‌گردد.

همان‌طور که عنوان شد وابستگی می‌تواند سالم یا ناسالم باشد؛ در روابط عاشقانه اگر این حس دو طرفه باشد و هر دو به یکدیگر نیاز داشته باشند و به خواسته‌ها و نیازهای هم اهمیت دهند، رابطه سالم و مطلوبی خواهند داشت. در وابستگی سالم و مطمئن علاوه بر ایجاد حس ایمن، پایداری رابطه مورد توجه قرار می‌گیرد و دو طرف با هم سعی می‌کنند با آموختن مهارت‌های ارتباطی به حفظ وابستگی سالم که در واقع در اینجا به دلبستگی تبدیل شده است، برسند. در این رابطه نه تنها آزادی را از یکدیگر سلب نمی‌کنند؛ بلکه با وجود دل‌بستگی که به هم دارند در کنارش آزادی فکر و عمل هم خواهند داشت.

عوامل ایجاد وابستگی در افراد

همان‌طور که اشاره شد علت اصلی وابستگی به دلیل مشکلات پیش‌زمینه‌ای کودک در هنگام رشد  است و اگر بخواهیم علت یابی این عوامل را جویا شویم؛ روابط میان کودک با والدین‌اش را به تفسیر بیان کنیم:

دور ماندن از والدین

فوت پدر یا مادر یا متارکه بین والدین دو آسیب بسیار زیادی بر کودک و آینده‌اش خواهد داشت؛ از این رو کودک در بزرگسالی در ایجاد روابط با مشکلات و اختلال‌هایی مواجه خواهد شد و احتمال وابستگی در او شدت می‌یابد.

تغییر مداوم مکان زندگی

در خانواده‌هایی که به دلایل مختلف محل سکونتشان به طور مداوم تغییر کرده و زندگی با ثباتی ندارند و یا مهاجرت‌های زیادی در طول سال‌های زندگی داشته‌اند؛ به دلیل آن که کودک همیشه حس ترک شدن از دوستان و آشنایانش را خواهد داشت؛ هموار حس ناپایداری داشته و در نتیجه این موضوع در آینده او تاثیر گذار خواهد بود.

کمبود محبت

اگر والدین کودک سرد و خشک باشد و چندان در تربیت خود ابراز محبت و عشق چه به صورت کلامی و چه به صورت فیزیکی نباشد، در آینده کودک به دلیل کمبود محبت، وابستگی شدید به دیگران پیدا خواهد کرد.

والدین حساس

والدینی که بیش از حد به فرزند خود توجه داشته بر روی آن‌ها حساس باشند و در نهایت باعث لوس شدن فرزندشان می‌شوند، کودکانی وابسته را ببار می‌آورند که به وابستگی عادت می‌کنند.

معرفی کتاب‌هایی با موضوعیت دل‌بستگی

خواندن کتاب در زمینه‌های روانشناسی و مباحث مورد علاقه بسیار می‌تواند کمک شایانی در داشتن روابط بهتر داشته باشد. کتاب”سبک دل‌بستگی و روابط اجتماعی” اثر فاطمه شعیبی به طور مفصل دل‌بستگی، ابعاد و انواع آن در روابط مادر و کودک، روابط زناشویی، روابط عاشقانه و روابط اجتماعی توضیح می‌دهد. کتاب دیگر “سبک‌های دل‌بستگی و اثربخشی آن در مولفه‌های روانشناختی” اثر نایب پاویرحسوکندی به نظریه‌ی دل‌بستگی از زمانی کودکی می‌پردازد و در ادامه به متغیرهای رابطه و خصوصیت‌های شخصیتی در سبک‌های دلبستگی در بزرگسال را نیز اشاره می‌کند. در رابطه با موضوع سبک‌های دلبستگی در بزرگسالان به اثر سارا دنیل با عنوان سبک‌های دلبستگی بزرگسالان در درمان را می‌توان معرفی کرد که در آن نتایج جدید در پژوهش‌های انجام شده تجربی و چالش‌های روابط مراجعان در نظریه دلبستگی با توجه به زمینه و پیشینه افراد بررسی کرده است.

تست دل‌بستگی بزرگسالان

یکی از پرسشنامه‌های معتبر در این زمینه پرسشنامه هازن و شیور تحت عنوان سبک دلبستگی بزرگسالان AAS است. در این تست به ارزیابی فرد بزرگسال در رابطه با مهارت‌های برقرار کردن ارتباط و سبک رابطه‌ی صمیمی می‌پردازد. این تست با 18 عبارت و در مقیاس لیکرت 5 گزینه‌ای که میزان موفقیت تا مخالفت افراد را می‌سنجد طراحی شده است. آزمون دارای سه مقیاس وابستگی، نزدیکی و اضطراب می‌باشد که تعریف وابستگی را میزان اعتماد و اتکاء فرد به دیگران تعریف کرده است. در مقیاس نزدیکی که زیر مقیاس وابستگی محسوب می‌شود؛ میزان نزدیکی و صمیمیت عاطفی با دیگران را می‌آزماید و در زیر مقیاس اضطراب، میزان استرس و نگرانی افراد در رابطه با ترک شدن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

یک فکر در مورد “دلبستگی چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code