ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

سخن سردبیر مجله موفقیت 371

سخن سردبیر مجله موفقیت 371

هرگز مقایسه نکنید! یک ضربالمثلی چینی هست که میگوید: «انسان زمانی پاکی و آرامش زمان کودکی را از دست میدهد که شروع به مقایسه میکند!» مقایسه یعنی استفاده از یک ترازوی فیزیکی یا ذهنی برای سنجیدن میزان هماندازهبودن و همارزشی دو چیز با یکدیگر. بدیهی است که نتیجه هر مقایسهای سه حالت بیشتر ندارد؛ یا کوچکتریم یا هماندازهایم و یا بزرگتر


هرگز مقایسه نکنید!

یک ضربالمثلی چینی هست که میگوید: «انسان زمانی پاکی و آرامش زمان کودکی را از دست میدهد که شروع به مقایسه میکند!»

مقایسه یعنی استفاده از یک ترازوی فیزیکی یا ذهنی برای سنجیدن میزان هماندازهبودن و همارزشی دو چیز با یکدیگر. بدیهی است که نتیجه هر مقایسهای سه حالت بیشتر ندارد؛ یا کوچکتریم یا هماندازهایم و یا بزرگتر. وقتی این مقایسه در مورد توانمندیهای درونی اشخاص صورت میگیرد، وحشتناکترین اتفاقی که ممکن است در حین مقایسه رخ میدهد و آن اتفاق هراسانگیز چیزی نیست جز زیر سوالرفتن تواناییها و خصلتها و ارزشهای وجودی خود شخص مقایسهکننده!

همین که یک انسان اجازه دهد قابلیتها و ارزشهای درونیاش با دیگری مقایسه شود، به این معناست که نسبت به یکتایی و منحصربهفردبودن خودش دچار تردید شده و این تردید شکنندهترین ضربهای است که میتواند به شخصیت یک انسان وارد آید.

شاید ذهن انسان برای درک بهتر دنیای مادی، به مقایسه اشیا با یکدیگر متوسل شود و با پذیرش واحدهای توافقی اندازهگیری و از طریق مقایسه به سنجش مقادیر مادی بپردازد؛ اما این امر هرگز نباید وارد حیطه روانشناسی و خودشناسی شود و حتی اگر دیگران سعی کنند با به کارگیری سنجشگرهای قیاسی به کمیسازی و مقداردهی رفتارها و خصوصیات فردی و روانی افراد دست بزنند، شخص نباید ذرهای در بیهمتایی و یکتابودن خود شک کند و هرگز در ذهن خود جایی برای شنیدن مقایسهها و گوشسپردن به نتایج قیاسهای علمی و غیرعملی باز نکند.

شاید برای صاحبان دانشگاهها به دلیل محدودبودن تعداد صندلیها و استادها، برگزاری کنکور و مقایسه نمرات، ملاک و معیار جداسازی نخبهها از افراد معمولی باشد، اما حقیقت این است که نهتنها آزمون کنکور، بلکه میلیونها آزمون دیگر هرگز قادر به جداسازی و الککردن افراد نابغه از افراد معمولی نیست و بهترین شاهد آن است که خیلی از کسانی که در کنکور قبول نمیشوند، از راه مطالعه آزاد در بازار و کار و کسب درآمد بسیار کارآمدتر از فارغالتحصیلان دانشگاهی ظاهر میشوند و عمل میکنند.

معتقدان اصل «مقایسه» برای پوشاندن معایب مقایسههای روانی و ارزشی به شکلی دیگر روی حفظ اصل مقایسه تلاش میکنند و میگویند که یک انسان نباید خودش را با دیگران مقایسه کند و هر کس باید در مسیر پیشرفت، خود را با گذشته خودش مقایسه کند. اما حقیقت این است که مقایسه از هر نوع آن، چه مقایسه خود با دیگران و چه مقایسه فرد با گذشته خودش هم خطرناک و آسیبرسان است.

اینکه یک انسان قیافه و ظاهر خود را همین طوری که هست، نپذیرد و سعی کند با مقایسه خود با فلان هنرپیشه یا شخصیت مشهور، شکل و قیافه خود را به او شبیه کند، بدترین شکل خودباختگی و عدم اطمینان نفس است و درنهایت نتیجهای جز یک شخصیت منفعل و نامطمئن و ازخودگریزان به جای نمیگذارد.

اگر دچار افسردگی و ناامیدی هستید، اگر احساس میکنید به هر کاری دست بزنید، احتمال موفقیت شما کم است، اگر خیلی جاها با وجود دانستن و توانستن سکوت میکنید و میدان را به دیگران که گاهی ضعیفتر از خودتان هستند، واگذار میکنید، اگر احساس میکنید اوضاع زندگیتان روزبهروز در حال بدترشدن است و امید پیروزی و موفقیت روزبهروز کمتر میشود، بدانید که دچار «بیماری مقایسه» شدهاید و مادامی که دست از این رفتار ذهنی نادرست یعنی قیاسکردن خود با دیگران برندارید، هرگز روی آرامش و شادی و موفقیت را نخواهید دید.

رمز پیروزی و موفقیت همه موفقهای تاریخ این است که آنها از یک لحظه به بعد دیگر حتی ذرهای در بیهمتا بودن و یکتایی و منحصربهفردبودن خودشان تردید نکردهاند و اصلا برای محکزدن تواناییهای خود نیازی به مقایسه ندیدهاند و متقابلا به مقایسههای دیگران هم کاملا بیاعتنا بودهاند.

در ماههای نخستین سال، برای همه آنها که در جستوجوی آرامش و شادابی و شوق و پاکی زمان کودکی خود هستند، فقط یک توصیه دارم: «بیایید از این به بعد دیگر مقایسه نکنیم!»

تعداد بازدید: 1291 تاریخ بروز رسانی: شنبه 1 اردیبهشت ماه 1397
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.